Welcome
Login / Register

Pháp Sư Tịnh Không


 • 1:49:27 Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 1-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 1-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  by Admin Added 504 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtE09u_Luq_IhIcCyTx9LiFKinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 1-5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)

  Featured
 • 1:59:10 Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 2-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 2-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  by Admin Added 474 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtE09u_Luq_IhIcCyTx9LiFKinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 2-5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)

  Featured
 • 1:48:17 Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 4-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 4-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  by Admin Added 547 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtE09u_Luq_IhIcCyTx9LiFKinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 4-5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)

  Featured
 • 1:44:56 Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 5-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 5-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  by Admin Added 529 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtE09u_Luq_IhIcCyTx9LiFKinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 5-5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)

  Featured
 • 1:54:36 Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 3-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 3-5 (Thanh Tịnh Minh Hối Chương)

  by Admin Added 460 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtE09u_Luq_IhIcCyTx9LiFKinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 3-5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)

  Featured
 • 59:43 Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 1-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 1-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 318 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gumqV8ra9SIkj7aFVzhnaUMChuong Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đuờng 1-4- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Nhật Bản (2004)

 • 56:26 Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 3-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 3-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 318 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gumqV8ra9SIkj7aFVzhnaUMChuong Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đuờng 3-4- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Nhật Bản (2004)

 • 1:01:14 Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 2-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 2-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 326 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gumqV8ra9SIkj7aFVzhnaUMChuong Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đuờng 2-4- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Nhật Bản (2004)

 • 52:04 Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 4-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường 4-4 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 327 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gumqV8ra9SIkj7aFVzhnaUMChuong Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đuờng 4-4- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Nhật Bản (2004)

 • 1:44:02 Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 1-3 - Pháp Sư Tịnh Không

  Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 1-3 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 416 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gucKDGtDeMmK9WjSb-RB73RHòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 1-3- Pháp Sư Tịnh Không- Loạt Bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng (2006)

  Featured
 • 1:39:50 Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 2-3 - Pháp Sư Tịnh Không

  Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 2-3 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 263 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gucKDGtDeMmK9WjSb-RB73RHòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 2-3- Pháp Sư Tịnh Không- Loạt Bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng (2006)

 • 2:15:28 Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 3-3 - Pháp Sư Tịnh Không

  Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 3-3 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 269 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gucKDGtDeMmK9WjSb-RB73RHòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ 3-3- Pháp Sư Tịnh Không- Loạt Bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng (2006)

 • 1:55:53 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 85&86 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 85&86 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 251 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 85&86- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:55:05 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 87&88 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 87&88 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 234 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 87&88- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:57:12 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 91&92 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 91&92 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 237 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 91&92- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:55:30 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 89&90 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 89&90 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 256 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 89&90- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:57:04 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 93&94 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 93&94 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 270 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 93&94- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:56:34 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 99&100 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 99&100 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 250 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 99&100- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Si

 • 1:56:54 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 95&96 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 95&96 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 258 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 95&96- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:57:32 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 97&98 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 97&98 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 245 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 97&98- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Sin

 • 1:59:04 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 101&102 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 101&102 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 247 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 101&102- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội S

 • 1:57:23 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 105&106 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 105&106 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 247 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 105&106- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội S

 • 1:54:54 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 107&108 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 107&108 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 248 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 107&108- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội S

 • 1:55:55 Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 103&104 - Pháp sư Tịnh Không

  Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 103&104 - Pháp sư Tịnh Không

  by Admin Added 255 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gsNe1SXuTQRtAsiswBC4dMQPhật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 103&104- Pháp sư Tịnh Không chủ giảng- Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội S

Categories

RSS
Vitamin World